قیمت 2,500,000 تومان

2 دیدگاه 7441 بازدید

توضیحات

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”نام دوره: اسرار ارتباط بدون خشونت
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه” font_container=”tag:h2|text_align:right”][cdb_course_lessons list_open_situ=”true” title=”اسرار ارتباط بدون خشونت”][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه اول” sc_download_file=”39631″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه دو پارت یکم” sc_download_file=”39632″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه دو پارت دو” sc_download_file=”39635″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه سه پارت یکم” sc_download_file=”39636″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه سه پارت دو” sc_download_file=”39637″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه چهار پارت یکم” sc_download_file=”39639″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه چهار پارت دوم” sc_download_file=”39640″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه پنج پارت یکم” sc_download_file=”39642″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه پنج پارت دوم” sc_download_file=”39643″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه پنج پارت سه” sc_download_file=”39644″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه شش پارت یکم” sc_download_file=”39645″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه شش پارت دوم” sc_download_file=”39646″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه شش پارت سوم” sc_download_file=”39647″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هفت پارت یکم” sc_download_file=”39648″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هفت پارت دوم” sc_download_file=”39649″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هشت پارت یکم” sc_download_file=”39650″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هشت پارت دوم” sc_download_file=”39651″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه نه پارت یکم” sc_download_file=”39652″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه نه پارت دوم” sc_download_file=”39653″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه ده پارت یکم” sc_download_file=”39655″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه ده پارت چهارم” sc_download_file=”39660″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه ده پارت دوم” sc_download_file=”39657″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه ده پارت سوم” sc_download_file=”39658″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه یازده پارت یکم” sc_download_file=”41697″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه یازده پارت دوم” sc_download_file=”41706″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه یازده پارت سوم” sc_download_file=”41707″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”نام دوره: کنترل خشم
تعداد جلسات: 6 جلسه” font_container=”tag:h2|text_align:right”][cdb_course_lessons list_open_situ=”true” title=”اسرار ارتباط بدون خشونت”][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه اول پارت یکم” sc_download_file=”39625″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه اول پارت دوم” sc_download_file=”39589″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه اول پارت سوم” sc_download_file=”39588″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه اول پارت چهارم” sc_download_file=”39590″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه دو پارت اول” sc_download_file=”39592″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه دو پارت دوم” sc_download_file=”39593″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه دو پارت سوم” sc_download_file=”39594″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه سه” sc_download_file=”39595″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه چهار پارت یکم” sc_download_file=”39596″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه چهار پارت دوم” sc_download_file=”39597″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه چهار پارت سوم” sc_download_file=”39598″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه پنج پارت یکم” sc_download_file=”39599″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه پنج پارت دوم” sc_download_file=”39600″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه پنج پارت سوم” sc_download_file=”39601″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه شش پارت یکم” sc_download_file=”39604″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه شش پارت دوم” sc_download_file=”39606″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هفت پارت یکم” sc_download_file=”39608″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هفت پارت دوم” sc_download_file=”39609″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هشت پارت یکم” sc_download_file=”39611″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هشت پارت دوم” sc_download_file=”39613″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه هشت پارت سوم” sc_download_file=”39615″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه نه پارت یکم” sc_download_file=”39616″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه نه پارت دوم” sc_download_file=”39618″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه ده پارت یکم” sc_download_file=”39619″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-camera-movie” badge=”video” sc_download_access=”protected_dl” private_lesson=”true” title=”جلسه ده پارت دوم” sc_download_file=”39620″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row]

2 دیدگاه برای پیکج کنترل خشم و گفت و گفت و گوی موثر

 1. سمانه هستم

  سلام نمیدونستم این همون دوره گفت و گو و کنترل خشم هست و همرو جدا جدا تهیه کردم
  با این وجود مطالب خوب بود ولی من برای یک دوره چندبار هزینه کردم و بازم حلالت گیج بازی از من بود

  پاسخ
 2. کاربر(خریدار محصول)

  سلام خانم یوسفی عزیزم
  من با دیدن تک تک جلساتتون اشک ریختم.چون فهمیدم ک واقعا چ کارای اشتباهی درحق فرزندم انجام میدادم.واین اگاهیمو تااخر عمرم مدیون شمام.پولی ک در میارین ازین دوره ها از شیر مادرتون حلال تره.واقعا واقعا ممنونتونم

  پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *